X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке отражения в бухгалтерском и налоговом учете расходов арендатора на улучшение арендованного имущества

ГУ ГФС в Харьковской области в письме от 22.01.2016 г. № 378/10/20-40-15-03-15 сообщает, что затраты арендатора на улучшение объекта операционной аренды (модернизация, модификация, достройка, дооборудование, реконструкция и т.п.), которые приводят к увеличению будущих экономических выгод, первоначально ожидавшихся от его использования, отражаются арендатором как капитальные инвестиции в создание (строительство) прочих необоротных материальных активов.

Такие затраты зачисляются в состав основных средств как первоначальная стоимость нового объекта подгруппы 2.7 классификации основных средств, приведенной в п. 7 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина от 30.09.2003 г. № 561 (абз. 2 п. 8 П(С)БУ-14, п. 21 Методических рекомендаций № 561).

В налоговом учете для расчета амортизации расходы на улучшение (ремонт) арендованных основных средств зачисляются как отдельный объект группы 9 "другие основные средства" с минимально допустимым сроком полезного использования 12 лет.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Харківській області від 22.01.2016 р. № 378/10/20-40-15-03-15

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України у редакції від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, чинній з 01.01.2015 р. (далі – Кодекс), об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, визначаються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Підпунктом 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу встановлено, що розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, підпунктами 138.3.2 – 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім "виробничого" методу.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регулюються нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда" (далі – П(С)БО 14), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 № 181, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 (далі – Методичні рекомендації № 561).

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта підгрупи 2.7 класифікації основних засобів, наведеної в п. 7 Методичних рекомендацій № 561 (абзац другий п. 8 П(С)БО 14, п. 21 Методичних рекомендацій № 561).

У податковому обліку для розрахунку амортизації витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів зараховуються як окремий об'єкт групи 9 "інші основні засоби" з мінімально допустимим строком корисного використання 12 років.

Водночас зазначаємо, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

З питання включення в бухгалтерському обліку до складу витрат та доходів суму амортизації витрат на ремонт/поліпшення об'єктів операційної оренди, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Крім того, зазначаємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно – правовими актами, вони лише мають інформаційний характер і не встановлюють правових норм.

В. о. начальника І. Сагайдак

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter