X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об особенностях перерасчета доли использования необоротных активов в облагаемых и не облагаемых налогом операциях

В письме от 10.02.2016 г. № 2754/6/99-95-42-01-15 ГФС разъясняет, что по необоротным активам, приобретенным после 1 июля 2015 года, перерасчет осуществляется только по результатам одного года. Если же необоротные активы приобретены до этой даты, то перерасчет осуществляется в ранее действовавшем порядке, а именно по итогам одного, двух и трех календарных лет, следующих за годом, когда необоротные активы начали использоваться (введены в эксплуатацию).

В строке 15 налоговой декларации по НДС отражается корректировка налогового кредита в связи с перерасчетом доли использования необоротных активов (приобретенных до 01.07.2015 г.) в налогооблагаемых операциях исходя из фактических объемов проведенных в течение года облагаемых и необлагаемых операций.

Перерасчет доли использования необоротных активов, приобретенных до 01.07.2015 г., осуществляется в порядке и по форме в соответствии с таблицей 3 "Перерасчет доли использования необоротных активов в налогооблагаемых операциях" приложения 7 декларации по НДС нарастающим итогом, независимо от наличия или отсутствия облагаемых или не облагаемых налогом операций в том году, в котором производится очередной перерасчет.

Результаты перерасчета сумм налогового кредита отражаются в налоговой декларации за последний отчетный период года.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 10.02.2016 р. № 2754/6/99-95-42-01-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних та введених в експлуатацію у 2012 – 2014 роках, в оподатковуваних операціях і повідомляє таке.

Згідно з пунктом 42 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – Кодекс), доповненого Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі – Закон № 643), у разі якщо придбані та/або виготовлені до 01 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів у оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Тобто платники податку за необоротними активами, придбаними після 01.07.2015, не здійснюють перерахунок частки їх використання в оподатковуваних та звільнених операціях протягом трьох років, а лише за результатами одного року. Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюватиметься платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1, 2, 3 років).

Відповідно до підпункту 6 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289, у рядку 15 податкової декларації з податку на додану вартість відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року.

Слід зазначити, що перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях має здійснюватись наростаючим підсумком, незалежно від наявності чи відсутності оподатковуваних чи неоподатковуваних операцій в тому році, в якому здійснюється черговий перерахунок.

Перший заступник Голови С. Білан

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter