X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
21.03.2016

Об учете процентов для определения их влияния на финансовый результат до налогообложения

В письме от 10.02.2016 г. № 2669/6/99-99-19-02-02-15 ГФС разъясняет, что для определения объекта обложения налогом на прибыль следует руководствоваться правилами бухгалтерского учета. При этом согласно П(С) БУ-31 финансовыми расходами считаются расходы на проценты и другие расходы предприятия, связанные с займами. Такие расходы субъектами малого предпринимательства признаются расходами того отчетного периода, в котором они были начислены (признаны обязательствами). Другие юридические лица признают финансовые расходы в том отчетном периоде, в котором они были начислены (признаны обязательствами), за исключением капитализируемых финансовых расходов.

Капитализацией финансовых расходов является включение финансовых расходов в себестоимость квалификационного актива. Капитализация финансовых расходов прекращается, если создание квалификационного актива завершено.

В соответствии с п. 140.2 ст. 140 НКУ для плательщика, у которого сумма долговых обязательств, определенных в п. 140.1 этой статьи, возникших по операциям со связанными лицами - нерезидентами, превышает сумму собственного капитала более чем в 3,5 раза (для финансовых учреждений и компаний, которые занимаются исключительно лизинговой деятельностью, более чем в 10 раз), финансовый результат до налогообложения увеличивается на сумму превышения начисленных в бухгалтерском учете процентов по кредитам, ссудам и другим долговым обязательствам над 50 % суммы финансового результата до налогообложения, финансовыми расходами и суммой амортизационных отчислений по данным финансовой отчетности отчетного налогового периода, в котором осуществляется начисление таких процентов.

При расчете суммы превышения в соответствии с вышеуказанной нормой НКУ учитывается вся сумма начисленных в бухгалтерском учете процентов независимо от того, включена сумма таких процентов в расходы предприятия или учтена в составе квалификационного актива.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 10.02.2016 р. № 2669/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України, розглянула лист щодо визначення вартості кваліфікаційного активу, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Таким чином, для визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток слід керуватись правилами бухгалтерського обліку.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за № 610/12484 (далі – П(С)БО № 31).

Відповідно до П(С)БО 31 фінансовими вважаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями. Такі витрати суб'єктами малого підприємництва визнаються витратами того звітного періоду, у якому вони були нараховані (визнані зобов'язаннями). Інші юридичні особи визнають фінансові витрати у тому звітному періоді, у якому вони були нараховані (визнані зобов'язаннями), за виключенням фінансових витрат, що капіталізуються.

Капіталізацією фінансових витрат є включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу (п. 3 П(С)БО № 31). Відповідно до п. 13 П(С)БО 31 капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо створення кваліфікаційного активу завершено.

Відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, визначених в пункті 140.1 статті, що виникли за операціями з пов'язаними особами – нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3, 5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

Враховуючи наведене, при розрахунку суми перевищення відповідно до п. 140.2 ст. 140 Кодексу враховується вся сума нарахованих у бухгалтерському обліку процентів незалежно від того, чи відображені такі проценти при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter