X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
22.03.2016

Об отсутствии признаков контролируемых операций

Порядок признания и отнесения хозяйственных операций к контролируемым применяется для целей начисления налога на прибыль предприятий в случае, если они влияют (могут влиять) на объект обложения налогом на прибыль предприятий налогоплательщика.

Согласно п.п. 297.1НКУ плательщики единого налога освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности, в частности, по налогу на прибыль предприятий.

В письме от 10.02.2016 г. № 2717/6/99-99-19-02-02-15 ГФС разъясняет, что хозяйственные операции сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществленные им в период нахождения на упрощенной системе налогообложения, не признаются контролируемыми для целей обложения налогом на прибыль, и, соответственно, такие плательщики не представляют отчет о контролируемых операциях за указанный отчетный период.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 10.02.2016 р. № 2717/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо подання звіту про контрольовані операції суб'єктами господарювання, що не є платниками податку на прибутку, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Критерії для визначення операцій контрольованими встановлено пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Так, відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків із пов'язаними особами – нерезидентами;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).

Для цілей трансфертного ціноутворення господарською операцією є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно:

  • операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо;
  • операції з надання послуг;
  • операції з нематеріальними активами, такими як роялті, ліцензії, плата за використання патентів, товарних знаків, ноу-хау тощо, а також з будь-якими іншими об'єктами інтелектуальної власності;
  • фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо;
  • операції з купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів (пп. 39.2.1.4 п. 39.2.1 ст. 39 Кодексу).

Враховуючи зазначене, визнання господарських операцій контрольованими здійснюється для цілей нарахування податку на прибуток підприємств у разі, якщо вони впливають (можуть впливати) на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

В той же час, згідно з пп. 297.1 ст. 297 Кодексу, платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема, з податку на прибуток підприємств.

Отже, господарські операції сільськогосподарського товаровиробника, здійснені ним під час перебування на спрощеній системі оподаткування, не визнаються контрольованими для цілей оподаткування податком на прибуток згідно зі ст. 39 Кодексу та відповідно такі платники не подають звіт про контрольовані операції за звітний період, в якому такий платник був платником єдиного податку четвертої групи.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter