X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О порядке учета отдельных видов доходов

В письме от 11.02.2016 г. № 2884/6/99-99-19-02-01-15 ГФС разъясняет, что внесенная в Реестр неприбыльная организация не уплачивает налог на прибыль с любых доходов, полученных от уставной деятельности, в том числе из части прибыли (дивидендов), полученной от деятельности созданного ею субъекта хозяйствования, при условии, что такие доходы (прибыли) используются исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации задач и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами.

Кроме этого, ГФС отмечает, что если получателем благотворительной помощи является юридическое лицо, которое создано Благотворительным фондом, но не имеет статуса неприбыльности, то разделом III НКУ не предусмотрено корректировки финансового результата до налогообложения на разницу в доходах в виде безвозвратной финансовой помощи, предоставленной другому плательщику налога на прибыль. В бухгалтерском учете приобретатель благотворительной помощи отражает такие операции в дополнительной статье "Доход от благотворительной помощи" (код строки 2241) к статье "Другие доходы" (код строки 2240) отчета о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе).

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 11.02.2016 р. № 2884/6/99-99-19-02-01-15

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо оподаткування частини прибутку (дивідендів), отриманого від діяльності створеного ним суб'єкта господарювання, а також оподаткування отриманої від благодійного фонду безповоротної фінансової допомоги, і повідомляє.

Щодо оподаткування частини прибутку (дивідендів), отриманого від діяльності створеного благодійною організацією суб'єкта господарювання

Положеннями статті 133 Кодексу передбачено, що до неприбуткових організацій, що не є платниками податку на прибуток підприємств, зокрема, можуть бути віднесені благодійні організації.

Для набуття статусу неприбутковості така благодійна організація повинна відповідати вимогам пункту 133.4 статті 133 Кодексу, а саме:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
  • установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

При цьому доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підпункт 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу).

Загальні засади благодійної діяльності в Україні визначає Закон України від 05 липня 2012 року № 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (далі – Закон № 5073), відповідно до статті 1 якого благодійною організацією вважається юридична особа, частки права, засновницькі документи якої визначають благодійну діяльність в одній або декількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету діяльності.

Метою благодійних організацій не може бути отримання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (стаття 11 Закону № 5073). При цьому благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, яка сприяє досягненню їх статутних цілей (стаття 16 Закону № 5073).

Під благодійною діяльністю розуміється добровільна особиста і/або майнова допомога для досягнення визначених Законом № 5073 цілей, що не передбачає отримання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійникові від імені або за дорученням бенефіціара (стаття 1 Закону № 5073).

Відповідно до підпункту 14.1.90 пункту 14.1 статті 14 Кодексу корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Отже, внесена до Реєстру благодійна організація не сплачує податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, у т. ч. з частки прибутку (дивідендів), отриманого від діяльності створеного нею суб'єкта господарювання, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (підпункт 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Кодексу).

Щодо відображення в податковому обліку операцій з надання безповоротної фінансової допомоги створеному благодійним фондом підприємству (організації, господарському товариству)

Відповідно до статті 5 Закону № 5073 благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів, як безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав; безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав; безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів.

Бенефіціар – це набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада, а також будь-яка юридична особа), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.

Що стосується випадку, коли набувачем благодійної допомоги є юридична особа, що створена Благодійним фондом та яка не має статусу неприбутковості, то розділом III "Податок на прибуток підприємств" Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за доходами у вигляді безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому платнику податку на прибуток.

Таким чином, у такого набувача благодійної допомоги об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу є фінансовий результат до оподаткування, визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

У бухгалтерському обліку набувач благодійної допомоги відображає такі операції у додатковій статті "Дохід від благодійної допомоги" (код рядка 2241) до статті "Інші доходи" (код рядка 2240) звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter