X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О формировании дохода налогоплательщиками, перешедшими с упрощенной системы налогообложения на общую

В письме ГУ ГФС в Харьковской области от 05.02.2016 г. № 682/10/20-40-15-03-14 разъясняет отдельные вопросы определения отчетного периода в случае перехода налогоплательщика на общую систему налогообложения в течение текущего года. Кроме того, информируется о порядке признания дохода и расходов предприятием при переходе с упрощенной системы налогообложения на общую.

Доходом плательщика единого налога для юридического лица является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юридического лица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной), материальной или нематериальной форме, определенной в п. 292.3 ст. 292 НКУ.

Доходы и расходы предприятия при определении финансового результата до налогообложения, в том числе доходы и расходы при отгрузке товаров на упрощенной системе налогообложения, если часть уплаты за такие товары получена на общей системе налогообложения, формируются согласно правилам бухгалтерского учета.

Приведенное разъяснение, к сожалению, ничего не разъяснят, поскольку согласно правилам бухгалтерского учета доход и расходы отражаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент их возникновения, независимо от даты поступления или уплаты денежных средств. То есть доход в бухгалтерском учете предприятия на общей системе налогообложения следовало отразить по дате отгрузки.

Таким образом, если отгрузка осуществлена, когда предприятие находилось на упрощенной системе налогообложения, доход не возникает или признается в части полученной оплаты. Денежные средства или их часть, полученные в момент нахождения на общей системе налогообложения, не формируют доход, поскольку являются погашением задолженности по отгрузке совершенной ранее.

В связи с этим, как раз вопреки правилам бухгалтерского учета, рекомендуем признать доходом полученные на общей системе налогообложения денежные средства (их часть) в счет отгрузки, совершенной на упрощенной системе налогообложения, по дате их получения.

Больше новостей
Текст документа

Лист Головного управління ДФС у Харківській області від 05.02.2016 р. № 682/10/20-40-15-03-14

Згідно з п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

У разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (пп. 137.4.2 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).

Річний податковий (звітний) період встановлюється для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році (п. 137.5 ст. 137 ПКУ).

Враховуючи зазначене, у разі переходу на загальну систему оподаткування протягом поточного року – звітний (податковий) період починається з першого числа місяця звітного кварталу, у якому платник переходить на загальну систему, та закінчується 31 грудня такого року.

Для платників податків, у яких відповідно до Кодексу податковим (звітним) періодом є календарний рік (в т. ч. платників авансових внесків з податку на прибуток), податкова декларація за звітний (податковий) рік 2015 подається до 29 лютого 2016 року (граничний строк сплати 10 березня 2016).

Щодо визнання доходу та витрат у підприємства при переході із спрощеної системи оподаткування на загальну, повідомляємо наступне.

Відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податок на прибуток підприємств".

Отже, доходи та витрати підприємства при визначенні фінансового результату до оподаткування, в тому числі доходи та витрати при відвантаженні товарів на спрощеній системі оподаткування, якщо частину сплати за такі товари отримано на загальній системі оподаткування, формуються згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Заступник начальника Н. Свєтош

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter