X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

О налогообложении операций аренды

В письме от 03.02.2016 г. № 2216/6/99-99-19-03-02-15 ГФС сообщает, что операции по оплате арендной платы за предоставленное в аренду государственное имущество не являются объектом налогообложения при соблюдении следующих условий:

  • в аренду предоставляется целостный имущественный комплекс государственного предприятия (его структурного подразделения);
  • в качестве арендодателя по договору выступает орган государственной власти;
  • арендные платежи в полном объеме зачисляются в Государственный бюджет Украины.

В случае несоблюдения любого из этих условий операция по оплате арендной платы за предоставленное в аренду государственное имущество подлежит обложению НДС в общеустановленном порядке по ставке 20 %. В этом случае на дату возникновения налоговых обязательств по НДС государственное предприятие - арендодатель обязано составить налоговую накладную на всю сумму арендной платы, предусмотренную договором аренды (независимо от того, что эта сумма подлежит распределению), и зарегистрировать ее в ЕРНН. В такой налоговой накладной в отдельной строке должна быть выделена сумма НДС, которая начисляется на стоимость арендной платы.

При этом в письме от 04.02.2016 г. № 2383/6/99-99-19-03-02-15 ГФС подчеркивает, что налоговая накладная, составленная арендодателем при предоставлении услуг аренды государственного имущества и зарегистрированная в ЕРНН, является основанием для включения арендатором суммы НДС, указанной в такой налоговой накладной, в состав налогового кредита.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 03.02.2016 р. № 2216/6/99-99-19-03-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операції з надання в оренду державного майна та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств, установ та організацій та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в державній та комунальній власності, підприємств, заснованих на майні, або перебуває у комунальній власності, їх структурних підрозділів, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що перебуває у комунальній власності, регулюються Законом України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна".

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг, відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Водночас підпунктом 196.1.15 пункту 196.1 статті 196 ПКУ визначено, що операції з оплати орендної плати чи концесійного платежу за договорами відповідно оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, а платежі відповідно до закону зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету, не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Таким чином, операції з оплати орендної плати за надане в оренду державне майно не є об'єктом оподаткування при дотриманні таких умов:

  • в оренду надається цілісний майновий комплекс державного підприємства (його структурного підрозділу);
  • орендодавцем за договором виступає орган державної влади;
  • орендні платежі у повному обсязі зараховуються до Державного бюджету України.

При цьому у разі недотримання будь-якої із зазначених умов операція з оплати орендної плати за надане в оренду державне майно підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

У такому випадку на дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ державне підприємство – орендодавець зобов'язане скласти податкову накладну на всю суму орендної плати, передбачену договором оренди (незалежно від того, що ця сума підлягає розподілу), і зареєструвати її в ЄРПН. У такій податковій накладній в окремому рядку повинна бути виділена сума ПДВ, що нараховується на вартість орендної плати.

Голова Р. Насіров

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter