X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера

Об отнесении хозяйственных операций с резидентом ОАЭ к контролируемым

В данном письме от 26.02.2016 г. № 4306/6/99-99-19-02-02-15 рассматривается порядок отнесения хозяйственных операций налогоплательщика к контролируемым в случае их осуществления с нерезидентом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

ГФС напоминает, что в течение 2015 года действовало несколько утвержденных распоряжениями КМУ Перечней государств (территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и больше процентных пунктов ниже, чем в Украине, а именно:

  • Перечень государств (территорий), утвержденный распоряжением КМУ от 25.12.2013 г. № 1042-р (действует до 14.05.2015 г., ОАЭ включены в перечень);
  • Перечень государств (территорий), утвержденный распоряжением КМУ от 14.05.2015 г. № 449-р (действует с 14.05.2015 до 16.09.2015 г., ОАЭ включены в перечень);
  • Перечень государств (территорий), утвержденный распоряжением КМУ от  16.09.2015 г. № 977-р. (действует с 16.09.2015 г., ОАЭ отсутствуют в перечне).

То есть до 16 сентября 2015 года ОАЭ находились в перечнях государств (территорий), в которых ставки налога на прибыль (корпоративный налог) на 5 и более процентных пунктов ниже, чем в Украине.

Таким образом, осуществленные в 2015 году хозяйственные операции налогоплательщика с контрагентами - резидентами ОАЭ признаются контролируемыми с 1 января по 15 сентября 2015 года и подлежат отражению в отчете о контролируемых операциях при условии, что годовой доход плательщика налога от любой деятельности, определенный по правилам бухгалтерского учета, превышает 50 млн грн. и объем хозяйственных операций с каждым контрагентом в течение этого периода превышает 5 млн грн.

Если объем таких хозяйственных операций налогоплательщика с каждым контрагентом, определенный по правилам бухгалтерского учета, не достиг 5 млн грн. (за вычетом непрямых налогов), такие хозяйственные операции не включаются в отчет о контролируемых операциях.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 26.02.2016 р. № 4306/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.

Слід зазначити, що протягом 2015 року діяло декілька затверджених розпорядженнями Кабінету Міністрів України переліків, а саме:

  • Перелік держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 1042-р (діє до 14.05.2015), до якого включені ОАЕ.
  • Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 449-р (термін дії з 14.05.2015 до 16.09.2015), до якого включені ОАЕ;
  • Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 977-р (діє з 16.09.2015), в якому немає ОАЕ.

Тобто у 2015 році ОАЕ перебували у переліках держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, до 16.09.2015.

Таким чином, здійснені у 2015 році господарські операції платника податків з контрагентами – резидентами ОАЕ визнаються контрольованими з 01.01.2015 по 15.09.2015 та підлягають відображенню у звіті про контрольовані операції за умови, що річний дохід платника податку від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) та обсяг господарських операцій із кожним контрагентом протягом цього періоду, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків).

У разі якщо обсяг таких господарських операцій платника податків із кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не досяг 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), такі господарські операції не включаються до звіту про контрольовані операції.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter