X
АВЕРС - БУХГАЛТЕРИЯ электронный журнал для бухгалтера
Без рубрики
01.04.2016

О представлении декларации по прибыли при переходе с общей системы налогообложения на упрощенную в середине 2015 года

В письме от 04.03.2016 г. № 4878/6/99-99-19-02-02-15 ГФС разъясняет, что налогоплательщик, который в I и IV кварталах 2015 года находился на общей системе налогообложения, а в II и III кварталах 2015 года - на упрощенной системе налогообложения, обязан представить налоговую декларацию по прибыли за 2015 год в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного налогового периода, в которой учитывается финансовый результат до налогообложения за I и IV календарные кварталы 2015 года.

Кроме того, такой субъект хозяйствования вместе с декларацией по налогу на прибыль предприятий должен представить финансовую отчетность за I квартал, 9 месяцев и 2015 год.

Больше новостей
Текст документа

Лист Державної фіскальної служби України від 04.03.2016 р. № 4878/6/99-99-19-02-02-15

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування операцій з надання послуг під час перебування на спрощеній системі оподаткування та оплати їх у разі переходу на загальну систему оподаткування та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, чинній з 1 січня 2015 року, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податок на прибуток підприємств Кодексу.

Отже, фінансовий результат до оподаткування формується згідно з правилами бухгалтерського обліку, в тому числі за операціями з надання послуг під час перебування на спрощеній системі оподаткування у разі їх оплати при переході на загальну систему оподаткування, та у разі отримання оплати за послуги на спрощеній системі оподаткування та надання таких послуг під час перебування на загальній системі оподаткування.

Розділом III Податок на прибуток підприємств Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за такими операціями.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 Кодексу податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною ст. 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, встановленою згідно зі ст. 135 цього Кодексу.

До 01.01.2016 згідно з п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковим (звітним) періодом визнавався календарний рік з урахуванням положень, визначених п. 57.1 ст. 57, який для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року, крім:

  • виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року;
  • у разі коли особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) року, податковий (звітний) рік розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) року;
  • якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації.

Таким чином, платник податку, який у I та IV кварталах 2015 року перебував на загальній системі оподаткування, а у II та III кварталах 2015 року – на спрощеній системі оподаткування, зобов'язаний подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2015 рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового періоду, в якій врахувати фінансовий результат до оподаткування за I та IV календарні квартали 2015 року.

Враховуючи особливості визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, такий суб'єкт господарювання разом з декларацією з податку на прибуток підприємств повинен подати фінансову звітність за I квартал, 9 місяців та 2015 рік.

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on Twitter